ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ


1
1 point

2021 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ කඩඉම් ලකුණු මේ වනවිට නිකුත් කර තිබේ.


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.